Cấm đầu tư kinh doanh “dịch vụ đòi nợ” từ ngày 01/01/2021

Theo quy định luật đầu tư năm 2014, “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, tổ chức, cá nhân được đăng ký kinh doanh dịch vụ này khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại nghị định 104/2007/nđ-cp, cụ thể như sau:

1. Điều kiện về vốn:

– Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

– Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

2. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ:

 Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

– Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

– Không có tiền án.

– Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

3. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ:

– Người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên.

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

– Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

– Không có tiền án.

Tuy vậy, theo luật đầu tư năm 2020 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) đã quy định ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” thuộc nhóm ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Theo đó, đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày 01/01/2021 chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/01/202; các bên tham gia hợp đồng được thực hiện các hoạt động để thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.