CÁC NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003

CÁC NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003

1. Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2000: Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thức nhất những quy định chung” của BLTTHS năm 2003

Tải Nghị quyết 03_2004_nq-hdtp_52529

2. Nghị quyết  số 04/2004/NQ- HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004:  Hướng dẫn thi hành một số quy đinh phần thứ ba “xét xử sơ thẩm” của BLTTHS năm 2003

Tải Nghị quyết 04_2004nq-hdtp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-phan-thu-ba-xet-xu-so-tham-cua-bltths-nam-2003

3. Nghị quyết số 05/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005:   Hướng dẫn thi hành một số quy đinh phần thứ tư “xét xử phúc thẩm” của BLTTHS năm 2003

Tải Nghị quyết 05_2005nq-hdtp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-phan-thu-tu-xet-xu-phuc-tham-cua-bltths-nam-2003

 

6 thoughts on “CÁC NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *