NHỮNG CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN HOÀN THIỆN VÀO CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2017 VÀ ĐẦU NĂM 2018

NHỮNG CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN HOÀN THIỆN VÀO CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2017 VÀ ĐẦU NĂM 2018
 
  Trước ngày 25/11/20171

   Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp trong năm 2017
   Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH) đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi mình đặt trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện.
   Báo cáo 06 tháng đầu năm phải được nộp trước ngày 25 tháng 05; và, báo cáo cuối năm phải được nộp trước ngày 25 tháng 11 của năm đó.
Số lượng người lao động khai trình không bao gồm những người đang thử việc.
   Trước ngày 31/12/2017

   Nộp báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động của năm 2017
   Doanh nghiệp phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình và lập Sổ thống kê tai nạn lao động theo từng năm (Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH)
   Từ việc thống kê này, định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (Mẫu Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ- CP) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

   Nộp Báo cáo về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại doanh nghiệp trong năm 2017
   Định kỳ vào quý thứ IV hàng năm, cơ sở đã được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có trách nhiệm thống kê, báo cáo với cơ quan Công an quản lý địa bàn về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

   Nộp tờ khai lệ phí môn bài nếu trong năm 2017 có thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi mức lệ phí phải nộp từ năm 2018
   Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
   Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi chung là Đơn vị phụ thuộc) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh; thì, doanh nghiệp thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cho các Đơn vị phụ thuộc đó với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp có Đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh; thì, các Đơn vị phụ thuộc đó tự khai, nộp lệ phí môn bài với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp mình.
   Doanh nghiệp và Đơn vị phụ thuộc khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
   Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
   Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

Tờ khai lệ phí môn bài (ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP);

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục  nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

   Trước ngày 30/01/2018

Tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của quý IV năm 2017
   Hàng quý, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý đó, chậm nhất là vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế.
   Số thuế cần phải nộp bao nhiêu là hoàn toàn do doanh nghiệp tự căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là TNDN) của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm nay để xác định.
   Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế cần tạm nộp.
   Tuy việc tạm nộp thuế TNDN này là do doanh nghiệp tự xác định – tức là, đề cao tính tự giác, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp – nhưng vẫn có cơ chế quản lý thuế để  buộc doanh nghiệp nghiêm chỉnh thực hiện; cụ thể:
 Nếu Tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên; thì, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán, tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
 Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm; thì, tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán; thì, doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế.

Nộp tiền lệ phí môn bài của năm 2018
   Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
   Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi chung là Đơn vị phụ thuộc) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh; thì, doanh nghiệp thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cho các Đơn vị phụ thuộc đó với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.
   Trường hợp doanh nghiệp có Đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh; thì, các Đơn vị phụ thuộc đó tự khai, nộp lệ phí môn bài với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp mình.
   Doanh nghiệp và Đơn vị phụ thuộc khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
   Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

Tờ khai lệ phí môn bài (ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP);

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.
   Trước ngày 30/3/2018

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2017
   Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.
   Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN). Gồm:
   Tờ khai quyết oán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
   Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tích thuế theo biểu lũy tiễn từng phần (Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
   Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần (Mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
   Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
   Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế (Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
   Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

   Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2017
   Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là TNDN) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp; bao gồm các giấy tờ sau:
   Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp  (Mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC);

   Báo cáo tài chính năm;

   Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục  nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc;
   Tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp mà nộp thêm các giấy tờ sau:
   Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC):
   Mẫu số 03 – 1A/TNDN đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.
   Mẫu số 03-1B/TNDN đối với doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng.
   Mẫu số 03 – 1C/TNDN đối với các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
   Phụ lục chuyển lỗ (Mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).
   Các Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC):
   Mẫu số 03 – 3A/TNDN đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới.
   Mẫu số 03-3B/TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng).
   Mẫu số 03-3C/TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

   Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trù trong kỳ tính thuế(Mẫu số 03-4/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

   Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Mẫu số 03-5/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC).

   Phụ lục báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC).

   Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP).

   Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác với địa phương ở nơi đóng trụ sở chính (Mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).
   Phụ lúc Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại môi trường (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 86/2016/TT-BTC).
  Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

——————————
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI MINH
Địa chỉ: Số 20, phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0981 263 166 / 0916 543 689
Email: Luatthaiminh@gmail.com
 https://www.facebook.com/luatthaiminh.vn/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *