VĂN BẢN PHÁP LUẬT LUẬT ĐẤT ĐAI QUA CÁC THỜI KỲ

 

Văn bản pháp luật đất đai
Văn bản pháp luật đất đai

I. Luật đất đai 1987

Văn bản hướng dẫn:

 1. Nghị định số 30/HĐBT: Nghị định của hội đồng bộ trưởng số 30-hđbt ngày 23/3/1989 về việc thi hành luật đất đai
 2. Chỉ thị số 60-HĐBT chỉ thị về việc thi hành luật đất đai
 3. Thông tư 04/TT-LN: Thông tư liên ngành của toà án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, tổng cục quản lí ruộng đất số 04/ttln ngày 3 tháng 5 năm 1990 hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về tài sản gắn liền với sử dụng đất đai

 

II. Luật đất đai năm 1993

Văn bản hướng dẫn:

 1. Thông tư liên tịch 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC hướng dẫn thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc …
 2. Nghị định 79/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 17/1999/NĐ-CP về thủ tục, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, …
 3. Nghị định 68/2001/NĐ-CP về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
 4. Nghị định 66/2001/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai sửa đổi
 5. Nghị định 69/2000/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 09/CP năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh
 6. Nghị định 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 7. Công văn 92/2000/KHXX về việc xác định quyền sử dụng đất
 8. Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
 9. Quyết định 719/1999/QĐ-ĐC về Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:200 và 1:5000 do Tổng cục …
 10. Nghị định 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng…
 11. Công văn 16/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh .
 12. Nghị định 22/1998/NĐ-CP về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc ..
 13. Thông tư liên tịch 02/1997/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC hướng dẫn khoản 3 Điều 38 Luật đất đai năm 1993 về thẩm…
 14. Nghị định 04-CP năm 1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai
 15. Nghị định 44-CP năm 1996 bổ sung điều 1 Nghị định 89/CP về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
 16. Nghị định 9-CP năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh
 17. Quyết định 499QĐ/ĐC năm 1995 ban hành Quy định mẫu sổ địa chính; mục kê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử ..
 18. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam năm 1994
 19. Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất năm 1994
 20. Nghị định 88-CP năm 1994 về việc quản lý và sử dụng đất đô thị
 21. Nghị định 87-CP năm 1994 quy định khung giá các loại đất
 22. Nghị định 89-CP năm 1994 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
 23. Nghị định 90-CP năm 1994 Quy định đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc …
 24. Nghị định 80-CP năm 1993 quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền …

Văn bản sửa đổi bổ sung

 1. Luật đất đai sửa đổi 2001
 2. Luật đất đai sửa đổi 1998

 

III. Luật đất đai sửa đổi năm 1998

Văn bản hướng dẫn

 1. Nghị định của chính phủ số 66/2001/nđ-cp ngày 28 tháng 9 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 04/2000/nđ-cp ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai
 2. Nghị định: số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai

Văn bản sửa đổi bổ sung

 1. Luật đất đai sửa đổi 2001

 IV. Luật đất đai sửa đổi năm 2001

 1. Nghị định của chính phủ số 66/2001/nđ-cp ngày 28 tháng 9 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 04/2000/nđ-cp ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai

V. Luật đất đai năm 2003

Văn bản hướng dẫn

 1. Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định về thành lập bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
 2. Thông tư 09/2013/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, biển, đất có mặt nước ven biển…
 3. Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 4. Nghị định 121/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước
 5. Nghị định 120/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 6. Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 7. Nghị định 88/2009/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn …
 8. Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 9. Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT về Quy phạm thành lập lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, …
 10.  Nghị định 44/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 11. Thông tư 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi …
 12. Nghị định 123/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các …
 13. Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện …
 14. Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường …
 15. Thông tư 23/2006/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã …
 16. Chỉ thị 05/2006/CT-TTg về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai do …
 17. Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển…
 18. Nghị định 13/2006/NĐ-CP về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ …
 19. Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 20. Công văn 1341/BTNMT-ĐĐ trả lời công văn số 1786/TNMT-ĐKKTĐ của Sở Tài nguyên môi trường Thành phố Hồ Chí …
 21. Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 22. Nghị định 198/2004/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất
 23. Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
 24. Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường …
 25. Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai
 26. Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 27. Nghị định 164/2004/NĐ-CP về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án
 28. Công văn số 116/2004/KHXX ngày 22/07/2004 của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện thẩm quyền của TAND…
 29. Công văn 7760/TC-QLCS năm 2004 về thực hiện Luật Đất đai năm 2003 do Bộ Tài chính ban hành
 30. Công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ngày 02/07/2004 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc thi hành Luật đất đai năm…
 31. Chỉ thị 05/2004/CT-TTg thi hành Luật Đất đai năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Văn bản hợp nhất

 1. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật đất đai do Văn phòng Quốc hội ban hành

Văn bản sửa đổi bổ sung

 1. Luật tố tụng hành chính 2010
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
 3. Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009
 4. Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

 VI. Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009

Văn bản hướng dẫn

 1. Công văn 1674/BXD-QLN năm 2013 thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, đất ở của người Việt Nam định cư ở…
 2. Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở

Văn bản sửa đổi bổ sung

 1. Luật Nhà ở 2014
 2. Luật đất đai 2013

 

VII. Luật đất đai 2013

Văn bản hướng dẫn:

 1. Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh …
 2. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
 3. Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên…
 4. Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 5. Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi…
 6. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 7. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài…
 8. Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất
 9. Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 10. Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên ..
 11. Thông tư 42/2014/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng…
 12. Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng …
 14. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền…
 15. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 17. Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 18. Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
 19. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 20. Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 21. Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *