PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

Dịch vụ pháp lý của Văn phòng Luật sư Thái Minh là dịch vụ được cung cấp bởi các Luật sư chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm với mục đích thực hiện các yêu cầu của khách hàng, qua đó giúp khách hàng bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Mỗi một vụ việc mà khách hàng yêu cầu đều có những sự khác nhau về tình tiết, tính chất và mức độ… Ngay trong cùng một lĩnh vực pháp luật thì tính phức tạp của mỗi vụ việc cụ thể cũng rất khác nhau. Căn cứ những quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn của mình, Văn phòng luật sư Thái Minh đưa ra nguyên tắc về việc tính Phí dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm thù lao của luật sư và các khoản chi phí khác, cụ thể như sau:

A. THÙ LAO CỦA LUẬT SƯ

Thù lao của luật sư là khoản tiền mà khách hàng phải trả cho công sức lao động trí tuệ của luật sư. Thù lao của luật sư được áp dụng trên cơ sở thoả thuận giữa Luật sư (tổ chức hành nghề luật sư) với khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.

1 Căn cứ tính thù lao Luật sư

– Tính chất, mức độ của công việc mà khách hàng yêu cầu;

– Thời gian của luật sư (hoặc một số luật sư) bỏ ra để thực hiện công việc;

– Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư, của tổ chức hành nghề luật sư;

– Những yêu cầu đặc biệt khác của khách hàng (nếu có).

2 Phương thức tính thù lao Luật sư

Tùy theo từng vụ việc cụ thể, khách hàng cùng vói Văn phòng luật sư Thái Minh sẽ thống nhất lựa chọn một trong các phương thức tính thù lao như sau:

– Thù lao tính theo giờ làm việc của luật sư ;

– Thù lao cho từng giai đoạn và cho cả vụ việc;

– Mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án, v.v.

– Hợp đồng làm việc dài hạn vói mức thù lao cố định hàng tháng.

B. CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

Các khoản chi phí khác bao gồm: Chi phí văn phòng của Văn phòng luật sư; Chi phí đi lại, sinh hoạt, lưu trú của luật sư khi thực hiện công việc; Chi phí liên hệ công tác; Chi phí nộp thuế.

1. Chi phí Văn phòng: 

Văn phòng luật sư hoặc Công ty luật (gọi chung là tổ chức hành nghề luật sư) là nơi đảm bảo tư cách pháp lý để luật sư hành nghề theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, những chi phí đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng luật sư phải được tính vào Phí dịch vụ pháp lý của luật sư mà khách hàng phải trả. Tuy nhiên, khoản chi phí này thường không lớn và thông thường được Văn phòng luật sư Thái Minh tính gộp vào cùng với chi phí đi lại, lưu trú, liên hệ công tác.

2. Chi phí đi lại, lưu trú, liên hệ công tác: 

Đây là khoản chi phí mà khách hàng phải trả để đảm bảo cho hoạt động của luật sư bao gồm: Chi phí phương tiện và thời gian đi lại; Chi phí ăn uống và luu trú; Chi phí liên hệ công tác.

Tuy vậy, có một số dịch vụ hoặc công việc cụ thể Văn phòng luật sư Thái Minh sẽ thống nhất với khách hàng tính trọn gói vào thù lao của vụ việc.

3.Chi phí nộp thuế:

Dưới góc độ của quản lý nhà nước về kinh doanh thương mại thì hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư cũng tương tự như hoạt động sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp. Bởi vậy, Văn phòng luật sư cũng có nghĩa vụ nộp thuế như một doanh nghiệp. Vì lẽ đó, phí dịch vụ pháp lý của luật sư phải bao gồm các khoản thuế nộp cho nhà nước. Trước khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý, Văn phòng luật sư Thái Minh sẽ thống nhất với khách hàng về khoản chi phí nộp thuế và được tính gộp vào khoản tiền mà khách hàng phải trả theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Trên đây là những nguyên tắc chung áp dụng cho việc tính Phí dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Thái Minh. Trong mỗi trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi thống nhất với khách hàng để từ đó đưa ra mức phí phù hợp cho từng vụ việc và được ghi vào trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *