Văn phòng luật sư Thái Minh

TIẾP NHẬN VỤ VIỆC

HOTLINE
0981 263 166

Bản tin pháp luật

Xem tất cả >>

Câu chuyện pháp lý

Xem tất cả >>

Phí dịch vụ luật sư

  • PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

    PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Dịch vụ pháp lý của Văn phòng Luật sư Thái Minh là dịch vụ được cung cấp bởi các Luật sư chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm với mục đích thực hiện ...

Xem tất cả >>

CÁC NGHỊ QUYẾT HƯỠNG DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CÁC NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

1. Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2000: Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của BLHS năm 1999.

Tải Nghị quyết 01_2000_nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-mot-so-quy-dinh-trong-phan-chung-cua-bo-luat-hinh-su-nam-1999

2. Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001: Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278 và 289 của BLHS năm 1999

Tải 01_2001_nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-mot-so-quy-dinh-cua-cac-dieu-139-193-194-278-279-va-289-bo-luat-hinh-su-nam-1999

3. Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003:  Hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS

Tải 02_2003_nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-mot-so-quy-dinh-cua-blhs

4. Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006:  Hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS

Tải 01_2006_nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-mot-so-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su

5. Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007: Hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Tải 01_2007_nq-hdtp-huong-dan-ap-dung-mot-so-quy-dinh-cua-bo-luat-hinh-su-ve-thoi-hieu-thi-hanh-ban-an-mien-chap-hanh-hinh-phat-giam-thoi-han-chap-hanh-hinh-phat

6. Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP: HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NĂM “THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

Tải 02_2007nq-hdtp-nghi-quyet-so-022007nq-hdtp-ve-viec-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-trong-phan-thu-nam-thi-hanh-ban-an-va-quyet-dinh-cua-toa-an

7. Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010: Bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của HĐTPTANDTC

Tải 02_2010_nq-hdtp-huong-dan-cua-nghi-quyet-012007nq-hdtp-va-nghi-quyet-022007nqhdtp

8. Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 6 năm 2016: Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Tải 01_2016_nq-hdtphuong-dan-ap-dung-mot-so-quy-dinh-tai-khoan-3-dieu-7-bo-luat-hinh-su-so-1002015qh13